Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Trainingen

 • De trainer dient zich te houden aan de trainingsuren zoals deze voorzien zijn door de club. Alle trainingen dienen op het geplande uur aan te vatten. Iedere trainer ontvangt persoonlijk via mail een trainingsrooster van de clubsecretaris en jeugdverantwoordelijke Ingrid Van Caeneghem.
 • De trainer heeft een voorbeeldfunctie en is verplicht de trainingen te leiden in sportuitrusting en sportschoenen.
 • De verantwoordelijkheid van de trainer over de spelers (t.e.m. pupillen)  eindigt  5 minuten na de training. Indien dit voor de trainer onmogelijk is, dient afgesproken te worden met de ploegafgevaardigde om in die opvang te voorzien.
 • Na elke training (of wedstrijd, ongeacht thuis of op verplaatsing) gaat men na of de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. De trainer maakt hierover afspraken met de kapitein en de ploeg en eventueel de ploegafgevaardigde.
 • Het overnemen van trainingen of wedstrijden wordt uitsluitend via Ingrid Van Caeneghem geregeld (contactgegevens bovenaan). Indien je door onvoorziene omstandigheden niet op een training of wedstrijd aanwezig kan zijn, zoek je zelf naar een vervanger en licht Ingrid hiervan tijdig in. Vind je zelf geen vervanger dan neem je ook op tijd met haar contact op.
 • De trainer zorgt er na elke training voor dat het materiaal en de ballen terug in de juiste koffers of rekken liggen. Hij/zij sluit deze persoonlijk  met de voorziene sloten.
 • Alle ballenrekken en materiaalkoffers van BBC hebben identieke sloten en kunnen dus met één en dezelfde sleutel worden geopend. Elke trainer ontvangt bij het begin van het seizoen een sleutel die hij/zij bij het verlaten van de club terug inlevert.
 • Nalatigheden inzake het sluiten van de koffers, het terugleggen van het materiaal in de juiste koffer, kunnen leiden tot een sanctie opgelegd door het bestuur.  
 • Te weinig aanwezigheden op trainingen. Wat als er slechts 1, 2 of 3 spelers aanwezig zijn en de training eigenlijk niet treffelijk kan doorgaan?
 • Een trainer stuurt een jeugdspeler nooit vroegtijdig naar huis (zelfs al komt die te voet of per fiets) zonder eerst contact te hebben gehad met de ouders.  Bij een ongeval onderweg zijn de trainer én de club verantwoordelijk  want de kinderen staan gedurende de training onder toezicht van de trainer en de club.
 • Kan de trainer de ouders niet bereiken om af te spreken, dan blijft de speler in de zaal onder toezicht van de trainer, een andere aanwezige trainer of clubverantwoordelijke tot het trainingsuur is verlopen.
 • In dergelijk geval neemt de trainer steeds contact op met de jeugdverantwoordelijke ( of een ander bestuurslid).

Wedstrijden 

 • De trainer is voor elke wedstrijd zelf tijdig aanwezig (afhankelijk van de leeftijd van de spelers).
 • Behoudens binnen de ploeg andere gemaakte afspraken zijn al de spelers van onze jeugdploegen minstens 30 minuten voor de aanvang van de match in wedstrijdkledij op het veld.
 • De coach maakt van de opwarming gebruik om zaken te herhalen en beschouwt dit halfuur als een training. Tijdens de rust blijft de coach bij zijn spelers om hen persoonlijk te briefen waar dat nodig is.
 • De visie van de club, de sportieve cel en jeugdcoördinatie is dat iedere speler/speelster ongeacht zijn/haar kunnen en mogelijkheden minimum 10 minuten speelt per wedstrijd en dit gespreid over 2 helften. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden:
  • Afwezigheid op trainingen (indien de regel geldt voor alle leden van de ploeg).
  • Sanctie van de coach wegens gebrek aan inzet, ongepast gedrag tijdens de trainingen. Een sanctie wordt vooraf aan de speler/speelster medegedeeld.
 • Voor de wedstrijd neemt de trainer 7 ballen uit het rek en maakt dit terug op slot.
  1 wedstrijdbal gaat op de tafel, de andere 6 zijn voor de beide ploegen. Bij de start van de wedstrijd verzamelt men de ballen in een ballenkarretje waarover de club beschikt. Na de wedstrijd brengt de trainer de 7 ballen terug naar het rek en maakt het op slot
  .
 • Na de wedstrijd wordt de bank netjes achtergelaten, ook op verplaatsing (lege waterflessen, blikjes, … in de juiste afvalcontainers). De trainer is hiervoor verantwoordelijk en maakt hierover een afspraak met de ploeg (eventueel beurtsysteem).
 • Het bestuur rekent er op dat beide bovenstaande afspraken door de coach worden opgevolgd en hoopt geen (financiële) sancties te moeten nemen bij het veelvuldig negeren van deze taak.
 • Het dragen van sportschoenen op verplaatsingen is verplicht. Dit om de regels van andere sportzalen te respecteren. In de Houtemse sportzaal wordt verwacht ander schoeisel aan te hebben dan dat waarmee je naar de zaal bent gekomen.
 • Maak duidelijk afspraken met de ploegverantwoordelijke voor de uitwedstrijden:
 • Uur en plaats samenkomst.
 • Wie rijdt rechtstreeks?
 • Voldoende wagens

Coachesvergaderingen

 • De aanwezigheid op de coachesvergaderingen is verplicht. Vanaf de 2e afwezigheid worden telkens 2 prestaties in mindering gebracht en afgehouden van je vergoeding. Deze regel geldt voor elke afwezigheid van welke aard ook tenzij je belet bent door het volgen van een basketbalcursus of werkverplichtingen.
 • Afwezigheden en/of afwijkingen worden vooraf gemeld aan Ingrid Van Caeneghem en de jeugdcoördinator.
 • Elke trainer houdt zich aan de afspraken gemaakt in de coachesvergaderingen, in overleg met de andere trainers/coaches, wat betreft technische en tactische aspecten van de sport.
 • Alle beslissingen en informatie vrijgegeven binnen de coachesvergaderingen zijn vertrouwelijk en worden enkel daar behandeld. Bij inbreuken kan men gesanctioneerd worden door de Raad van bestuur.

Documentatie

 • De leerlijn opgesteld door de jeugdcoördinator voorziet in alle jaarplannen per beheersniveau. Op basis van deze jaarplannen is iedere trainer verplicht voor zijn ploeg:
  • een globaal periodeplan per seizoen op te maken.
  • 3 periodeplannen per seizoen op te maken
 • Deze periodeplannen worden ten laatste op onderstaande data ingediend bij de jeugdcoördinator:
  • Periode 1 ( start trainingen – voor de kerstvakantie)
  • Periode 2 (vanaf de kerstvakantie – krokusvakantie)
  • Periode 3 (krokusvakantie – einde seizoen)
 • Op basis van het voorbereide periodeplan dienen de coaches hun trainingsvoorbereidingen op te maken. Deze trainingsvoorbereidingen dienen niet te worden ingediend bij de jeugdcoördinator  maar kunnen worden opgevraagd tijdens de twee trainingen die ter ondersteuning per seizoen worden gevolgd door de jeugdcoördinator.

Communicatie

 • De communicatie tussen de jeugdverantwoordelijke, ploegverantwoordelijken, coaches en jeugdcoördinatoren verloopt voornamelijk via mail. Wij wensen dan ook te benadrukken dat het tijdig beantwoorden van mails noodzakelijk is voor de goede werking van de club.
 • Van elke coach wordt verwacht dat hij/zij regelmatig de website van de club raadpleegt om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt.
 • Van elke coach wordt verwacht dat hij tijdig de evaluatie van zijn/haar spelers /speelsters invult op de site van de
  “ Sportadministratie”.

Vergoedingen - Sancties

 • Herhaaldelijk te laat komen op training en/of wedstrijden zonder geldige reden, kan leiden tot de inhouding van de prestatievergoeding. Deze beslissing wordt genomen door de Raad van Bestuur, na vaststelling van de inbreuken. De betrokken coach wordt hiervan in kennis gesteld.
 • Bij afwezigheid op training en/of wedstrijd heeft men geen recht op prestatievergoeding.
 • Iedere trainer dient zijn prestaties en onkosten van de maand via mail in bij de penningmeester binnen de 10 kalenderdagen van de volgende maand. Later ingediende onkostennota’s worden pas de volgende maand uitbetaald.

Alcohol in de kleedkamer

 • Elke coach waakt er over dat er in de kleedkamers bij de jeugdploegen geen alcohol wordt gedronken na een wedstrijd of training.

Diversen

 • Bij de start van het seizoen maakt elke coach duidelijke afspraken met de ouders aangaande :
  • de manier van werken en de verwachtingen speler ó coach en coach ó
  • de sportieve reputatie van de club. Indien een speler, coach, ouder voor de tuchtraad van de provincie dient  te verschijnen zullen de eventuele boetes en mogelijke kosten die dit kan meebrengen, op de betrokken speler, coach, ouder verhaald worden.
  • afspraken met de ploegverantwoordelijke, het respect voor zijn werk en inzet en dienaangaande het engagement van de ouders zich aan deze afspraken  te houden en er aan mee te werken.
 • Door de aanvaarding van de functie trainer/coach verklaart deze zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de club, te raadplegen op de website en met dit specifiek reglement voor de trainer/coach. Hij/zij verbindt er zich toe zolang hij lid is van de club deze beide reglementen te respecteren.
 • Trainers/coaches die een voorstel tot wijziging of aanpassing hebben van dit trainersreglement kunnen dit steeds indienen bij de sportieve cel, de jeugdcoördinator of de Raad van Bestuur. Na overleg tussen deze organen zal de Raad dan beslissen aan te passen of niet. Indien een voorstel geweigerd wordt, zal de reden hiervoor aan de indiener kenbaar gemaakt worden.
 • Wijzigingen aan één van deze twee reglementen door de Raad van Bestuur zullen steeds kenbaar gemaakt worden via de website en/of mail.
 • De teksten in blauwe druk, gelden niet voor de seniorploegen en –coaches.

 

Namens de Raad van Bestuur

De voorzitter

01.08.17