Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Artikel 1:  Algemene bepalingen.

 1. De vereniging genaamd BBC HOUTEM (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 25 juli 2005. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zottegem, Nieuwegestraat 42.
 2. Het sportief en huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel van Oudenaarde zijn neergelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 3. BBC HOUTEM is de overkoepelende VZW, een sportclub zonder winstoogmerk welke voor iedereen een kader biedt om basketbal te beoefenen. De competitieresultaten zijn echter ondergeschikt aan een goede clubsfeer in het algemeen en een goede ploegsfeer in het bijzonder.
  BBC HOUTEM is aangesloten bij Basketbal.Vlaanderen onder stamnummer 2462.
 4. De club wenst zijn talrijke jeugdspelers een goede, verantwoorde basketbalopleiding te geven zodat zij kunnen doorstromen naar het seniorenteam. Kwaliteit staat daarom hoog in ons vaandel. We doen er dan ook alles aan om de begeleiding van onze jeugd te laten gebeuren door gekwalificeerde trainers met diploma. Bovendien wordt, om de consistentie van de opleidingen te verbeteren, een coördinatie-team of jeugdcoördinator aangesteld. Daarmee hopen wij de doorstroming naar de eerste ploeg verder te vrijwaren.
 5. BBC HOUTEM wil verder de kaart trekken van de kwaliteit en stapte in het project “ Give and go “, een instrument van Basketbal.Vlaanderen om de kwaliteit van de jeugd – en clubwerking te meten en te verbeteren.

Artikel 2:  Leden

 1. De vereniging telt spelende en niet spelende leden.
 2. Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie zijn.
 3. De leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. In de vereniging zijn alle leden onder te brengen in één van de volgende categorieën:
 • De bestuursleden
 • Spelende leden
 • Steunende leden
 • Ereleden
 1. De bestuursleden dragen de verantwoordelijkheid voor het leiden van de goede gang van zaken binnen de vereniging, het financieel en administratief beleid enz. Enkel zij hebben stemrecht binnen de Algemene Vergadering en de bepalingen van de statuten zijn enkel op hen van toepassing.
 2. De spelende leden zijn de spelers van zowel de seniorenploegen als de jeugdploegen onder stamnummer 2462. Ze hebben de verantwoordelijkheid binnen de club voor het uitdragen van de sportieve idealen en het verdedigen naar best vermogen van de kansen, naam en faam van de club en zijn sponsors.

De spelende leden zijn onder te brengen in

 • U8 – Prémicroben
 • U10 – Microben
 • U12 – Benjamins
 • U14 – Pupillen
 • U16 – Miniemen jongens
 • U16 – Miniemen meisjes
 • U18 – Kadetten jongens
 • U19 – Kadetten meisjes
 • U 21 - Junioren
 • Senioren: vanaf 21 jaar.
 1. De steunende leden omvatten de overige leden, aangesloten bij Basketbal.Vlaanderen onder stamnummer 2462, die een bijdrage leveren tot de organisatie van dagelijkse gang van zaken bij de vereniging (tafelverantwoordelijke, cafetariahelpers, helpers bij nevenactiviteiten, …).
 2. De ereleden zijn individuele personen die omwille van hun functie of hun verdienste als lid worden aanvaard door de Algemene Vergadering en die op voordracht van het bestuur de titel van erelid hebben verkregen. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend. Een lijst van alle ereleden wordt door de secretaris bijgehouden en kan op eenvoudige aanvraag ter beschikking worden gesteld.
 3. De rechten en plichten van de niet-bestuursleden zijn opgenomen in dit huishoudelijk reglement. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 3:  Het lidmaatschap

 1. De inschrijving gebeurt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken inschrijvingsformulier, waarop minimum de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, e-mail. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger. Van de toelating wordt melding gedaan op de website.
 2. Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastge­steld. Aanvullend bij het lidgeld wordt een waarborg gevraagd van
  € 30,00 voor de wedstrijdshirt en –broek en de opwarmshirt. Eind seizoen wordt deze waarborg terugbetaald bij de inlevering van deze kledingstukken. Bij verlies van een van deze kledingstukken wordt per verloren stuk
  € 20,00 aangerekend.
 3. Het lidgeld dient tijdig betaald te worden, uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het komende basketbalseizoen. Spelers die hun lidgeld niet of niet tijdig hebben betaald, kunnen niet worden opgesteld op een wedstrijd en kunnen niet deelnemen aan trainingen omdat ze niet verzekerd zijn. Pas als het lidgeld betaald is, kan men trainen en spelen. Het verplichte medisch attest dient ter beschikking te zijn tegen de eerste training.
 4. Spelers die in de loop van het seizoen pas lid van de club worden, betalen een aangepast lidgeld bepaald door het bestuur.
 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Basketbal.Vlaanderen.
 6. De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen en loopt van 1 augustus tot 31 mei. Spelers kunnen in de loop van het seizoen wel beslissen te stoppen met spelen. Zij blijven echter aangesloten bij de club en kunnen pas in de mutatieperiode (maand mei) van club veranderen. Zij die beslissen definitief te stoppen met basketballen dienen dit eind seizoen mee te delen aan de clubsecretaris, zodat zij kunnen uitgeschreven worden.
 7. De vereniging heeft het recht aanvragen tot lidmaatschap te weigeren. De beslissingsbevoegdheid ligt hiervoor bij het bestuur en is bindend voor alle betrokken partijen. De betrokken (natuurlijke) persoon wordt binnen de 14 dagen na de beslissing hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4:  Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding en aanvaarding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en van het sportief en huishoudelijk reglement te ontvan­gen. Dit kan via raadpleging op de website. Toetreden betekent akkoord gaan met dit reglement.
 2. Zij hebben het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten georganiseerd door de eigen club, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze te onderzoeken en/of te behan­delen.
 5. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun contactgegevens (adres, gsm, e-mail).
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 8. Zij hebben de plicht jaarlijks een geneeskundig attest in te dienen bij het begin van het seizoen. Dit is een dwingende regel van Basketbal.Vlaanderen. Spelers zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen, anders wordt de club beboet met een forfait. Dit attest is op de eerste training in orde.
 9. Zij hebben de plicht in de mate van het mogelijke mee te werken aan en deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde nevenactiviteiten ten bate van de clubwerking.

Artikel 5: Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van Basket.Vlaanderen, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 6: Clubkleuren

                Het sporttenue van de vereniging bevat 2 kleuren: ROOD - WIT.

Artikel 7:  Bestuur

 1. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en maximum 10 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
 • de algemene leiding van zaken
 • de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten
 • het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten
 • benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging
 1. Het bestuur vergadert tenminste één maal per maand met uitzondering van de maan­den juli en augustus. De datum van de volgende vergadering wordt vastgelegd op de lopende bestuursvergaderingen en opgenomen in het verslag.  Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen. Noodzakelijke info en/of belangrijke mededelingen uit de vergaderingen ten behoeve van de clubleden wordt op de website gepubliceerd
 2. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 3. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als ten minste drie vierde van de be­stuursleden aanwezig is.

Artikel 8:  Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

De secretaris van de vzw is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de secretaris van de club (secretaris sportief beleid en aanspreekpunt voor Basket.Vlaanderen en andere clubs).

 1. Taken van de voorzitter:
  • geeft leiding aan, houdt toezicht op en werkt mee aan het gehele vereni­gingsleven
  • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
 1. Taken van de secretaris:
 • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
 • heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toever­trouwd;
 • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen en maakt de verslagen op
 • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
 • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.
 1. Taken van de penningmeester:
 • beheert de gelden van de vereniging
 • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
 • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven
 • voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren
 • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar
 • zorgt i.s.m. het boedhoudkantoor voor de wettelijke na te komen verplichtingen van de vzw (BTW-aangiftes en – wetgeving, neerlegging jaarrekening, …)
 1. Taken van de webmaster:
 • beheert de website
 • ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is
 • beheert de structuur van de website;
 • zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is
 • voert de eindredactie van teksten op de website;
 • beoordeelt inhoud die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel kunnen
 • ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl
 • onderhoudt contacten met hen die teksten of andere inhoud voor de website aanleveren

Artikel 9: Bestuursmandaten

 1. De leden van de raad van bestuur en van de Algemene Vergadering worden aangesteld voor onbepaalde duur. Ieder bestuurder kan ten allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden. Enkel de Algemene Vergadering kan met drie vierde meerderheid van de aan de stemming deelnemende bestuurders beslissen over uitsluiting van een lid en nadat dit lid is gehoord.
 2. Elk bestuurder kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag wordt bij aangetekende brief of tegen bewijs van afgifte aan de Raad van Bestuur ter kennis gebracht. Het mandaat van een ontslagnemend bestuurder stopt onmiddellijk. Op de eerstvolgende vergadering kan overgegaan worden tot de aanduiding van een nieuw bestuurder.
 3. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle bestuursleden en enkel zij hebben stemrecht in de Algemene Vergadering, waarbij elk bestuurslid beschikt over één stem.

Artikel 10: Gedragscode

Gezondheid

BBC Houtem wil actief kennis, en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid. Wij willen bewust meehelpen jongeren te beschermen tegen roken, alcoholisme en andere verslavingen.

 • Drugs en alcohol
  Het standpunt van BBC Houtem in verband met drugs is duidelijk. Het bezit, verhandelen, gebruik of aansporen tot gebruik is onaanvaardbaar. Wat ook de wetgeving is of ooit zal worden, drugs worden in BBC HOUTEM niet getolereerd. Met “drugs” worden enerzijds de illegale drugs bedoeld, waarvan het bezit en het gebruik in elk geval verboden is. Anderzijds worden ook de “legale drugs” zoals medicatie, alcohol, en dergelijke bedoeld, waarvan misbruik negatieve gevolgen heeft op het functioneren in het algemeen.
 • Wanneer een speler/speelster binnen de club betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale drugs worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd en wordt hij/zij uit de club gezet.
 • Verhandelen (doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) van drugs leidt steeds tot het inschakelen van politiediensten en parket.
 • In de cafetaria geldt de “ Besluitwet op de beteugeling van de openbare dronkenschap”.
 • Elke coach waakt er over dat er in de kleedkamers bij de jeugdploegen geen alcohol wordt gedronken.

Artikel 11:  Sporthal 

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. De sportterreinen mag je enkel betreden als er toezicht is door iemand van de club. Hangen of dunken in de lage doelen is ten strengste verboden. Voor het gebruik van (sport)schoenen, drank en voeding in de zaal houden we ons aan de richtlijnen van de opzichters van de gemeentelijke sportdienst.
 3. De opbergruimte van de sporthal is enkel toegankelijk voor trainers en gemeentelijk personeel.

Artikel 12:  Wedstrijden

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen, ook tijdens de opwarming voorafgaand aan de wedstrijd.
 2. Bij wedstrijden zijn we tijdig aanwezig, dit in afspraak met de coach en/of ploegverantwoordelijke die het tijdstip van aanwezigheid bepaalt.
 3. Seniors, juniors, kadetten en in voorkomend geval miniemen en pupillen overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach. Het in gebreke blijvende lid betaalt de door Basketbal.Vlaanderen vastgestelde boete.
 4. Iedere boete door Basketbal.Vlaanderen opgelegd ten gevolge ongepast gedrag (spelers of niet) wordt door de speler of wettelijke vertegenwoordiger gedragen
 5. Bij uitwedstrijden moet iedereen het vertrekuur strikt respecteren. Wie rechtstreeks gaat of niet kan komen, is verplicht de coach en/of ploegverantwoordelijke tijdig te verwittigen.
 6. De opwarming gebeurt in T-shirt van de club.
 7. Tijdens de wedstrijd: trui in je broekje.
 8. Geen kritiek op coach, medespelers en zeker niet op de scheidsrechters. Iedereen tracht zijn werk zo goed als mogelijk te doen.
 9. Ten opzichte van je ploegmaats heb je enkel een aanmoedigende rol, positief aanmoedigen, geen negatieve emoties.
 10. Bij een time–out loop je zo vlug mogelijk naar je coach. Ook de bankzitters komen luisteren naar wat de coach te vertellen heeft.
 11. Na de thuiswedstrijden verwachten we jullie allen in de mate van het mogelijke in de cafetaria. Dit is zeer belangrijk voor de ploeggeest.
 12. Toon respect en waardering voor de belangloze inzet van de ploegverantwoordelijken en/of tafelbedieners. Zij zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de club.
 13. Tot slot: als je coach opmerkingen geeft en je voortdurend verbetert, dan bewijst hij/zij zo zijn/haar interesse in jou (is zeker niet negatief bedoeld).

Technische fouten en ongepast gedrag

Wij vragen van al onze spelers een correcte houding t.o.v. de wedstrijdleiding en dulden geen kritiek op de scheidsrechters. Spelers die toch een technische fout oplopen, kunnen op de bestuursvergadering worden geroepen en een sanctie krijgen. Wij verwachten van onze spelers dat zij hun gedrag en hun impulsiviteit in de sportzaal onder controle kunnen houden. Zij die ongepast en ongecontroleerd gedrag vertonen en dit uiten door o.a. op de reclamepanelen te schoppen of te stampen, of door waterflessen tegen de muur te keilen, krijgen dezelfde procedure. Indien reclameborden hierdoor schade oplopen of indien er andere materiële schade ontstaat, zal deze eveneens verhaald worden op de betrokken speler(s).

Artikel 13: (Houding op) Trainingen.

 1. Trainingen beginnen stipt. Te laat komen stoort de training. Na de training neemt iedereen een douche. Het douchen en aankleden in de kleedkamer duurt niet langer dan nodig. De kleedkamers worden netjes achtergelaten, afval hoort in de afvalbak. Basketballen zijn verboden in de kleedkamers.
  Loop na een training even langs de cafetaria om het infobord te raadplegen.
 2. Als de coach uitleg geeft, houden we de basketballen stil. Tracht alle opdrachten zo perfect mogelijk uit te voeren. Zet je maximaal in op training. In ploegen met een groot aantal spelers zal inzet immers bepalend zijn voor de wedstrijdselectie.
 3. Tijdens de training heeft de coach altijd gelijk. Na de training kan je over allerlei zaken praten.
 4. Gekwetste spelers worden geacht op elke wedstrijd aanwezig te zijn. Aanwezigheid op training gebeurt in samenspraak met de coach.
 5. Verwittig steeds tijdig je trainer en/of ploegverantwoordelijke bij afwezigheid, dit is tenslotte een vorm van elementaire beleefdheid. Net voor de training verwittigen, kan het trainingsschema van de trainer in de war sturen.

Artikel 14:  Trainers en jeugdcoördinator

 1. Voor de trainers en de jeugdcoördinator(en) actief binnen onze club is een bijkomend reglement en opdrachtenpakket opgemaakt, dat op vraag te verkrijgen is, kan geraadpleegd worden op de website en inherent verbonden is aan dit sportief en huishoudelijk reglement.

Artikel 15:  Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade en zal hierop worden aangesproken.

Artikel 16:  De website

 1. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen/foto’s mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden (Lees aandachtig artikel 22 van dit reglement).
 2. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen of deze taak zal door een bestuurslid worden uitgevoerd.

Artikel 17:  Sponsoring

Het bestuur stelt de  richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 18:  Medewerking  leden aan de nevenactiviteiten ten bate van de clubwerking

 1. Om alle  kosten die de clubwerking met zich meebrengt tot een goed einde te brengen, om de club financieel gezond te houden en om het lidgeld binnen de perken te houden, organiseert de club bijkomende activiteiten.

                          Deze zijn:

 • een eerste eetfestijn eind de maand september
 • een tweede eetfestijn in de loop van de maand februari – maart.
 • een extra cafetaria-uitbating t.g.v. de winterjaarmarkt op 11 en 12 november.
 • een huis-aan-huis clementinesverkoop in het laatste weekend van november.
 1. Alle spelende leden en trainers hebben de plicht hierbij hulp te bieden ten einde deze activiteiten, die voor hen georganiseerd worden tot een goed einde te brengen
 • Van alle ploegen vanaf pupillen en hun trainer wordt verwacht dat zij één dag komen helpen op het eerste eetfestijn én één shift op het tweede eetfestijn. Wie absoluut in de onmogelijkheid verkeert hieraan te voldoen, dient zijn verplichtingen in te halen op één van de jaarmarktdagen.
 • Iedere speler en trainer dient voor het eerste eetfestijn het aantal kaarten te verkopen welke hen door het bestuur zijn bezorgd.
 • Van alle jeugdploegen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de huis-aan-huis verkoop van de clementines.
 • Het bestuur doet ook een oproep om tijdens de jaarmarktactiviteit één shift te komen helpen. 12 november kan een werkdag zijn maar op 11 november is iedereen vrij.
 1. Onze cafetaria is nog steeds onze grootste bron van inkomsten. Ook hier wordt de medewerking gevraagd van spelers én ouders. Wij vragen van de ouders van elke jeugdploeg en van elke seniorploeg dat zij één weekend de cafetaria openhouden. Zij stellen hiervoor onderling een werkschema op die de beide dagen beslaat.

Artikel 19: Wijziging van het sportief & huishoudelijk reglement

 1. Het sportief & huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste ¾ de van de uitgebrachte geldige stemmen in de Algemene Vergadering waarin tenmin­ste ¾ de van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt het voorstel verworpen. Binnen de 4 weken wordt daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 3/4de  van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 20: Representatie

 1. Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt bij:
 • huwelijk (samenwoningscontract) van een lid
 • geboorte zoon/dochter van een lid
 • bij overlijden van een lid, zijn / haar echtgeno(o)te of kind
 • overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur

Artikel 21:  Evaluatie

 1. Een maal per kwartaal wordt er op officiëlere manier een onderzoek gedaan naar de wensen/verwachtingen en tevredenheid van leden. In eerste instantie gebeurt dit door uitnodigen van volgende groep(en):
  1. Ploegverantwoordelijken uitnodigen
  2. Sportcel uitnodigen
  3. Coaches uitnodigen

Artikel 22:  Informatierecht voor de vrijwilliger binnen de vzw

 1. Vrijwilligers binnen de vzw

Onder vrijwilliger binnen onze vzw wordt verstaan elke persoon die onbezoldigd en op vrijwillige basis, deelneemt aan activiteiten en/of opdrachten die de werking en organisatie van de vzw en de daaraan verbonden groepen, in hun totaliteit ten goede komen.

 1. Organisatie en juridisch statuut

Statuut:

vzw BBC Houtem
Nieuwegestraat 42
9620 Zottegem
Tel. 0495 28 96 96
E-mail: johannote@baskethoutem.be

E-mail: johannote@skynet.be

Beheerde club:

Basketbalclub BBC Houtem - VBL stamnummer 2462
Nieuwegestraat 42
9620 Zottegem
Tel. 0494 72 25 86
E-mail: ingridvancaeneghem@baskethoutem.be

E-mail: ingridvancaeneghem@skynet.be

Sociale doelstelling:

Basketbalsport bevorderen en verbreiden

Verantwoordelijke(n) gemandateerde(n) voor ondertekening en/of informatie over “de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger“:

Johan Note                          Voorzitter
Ingrid Van Caeneghem         Secretaris

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden in geval van een ongeval:

Johan Note                          Voorzitter:  0495 28 96 96
Ingrid Van Caeneghem         Secretaris: 0494 72 25 86

 1. Verzekeringen

Verplichte verzekering

Waarborgen:
Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij:
Group De Boever Verzekeringen NV
Oordegemkouter 124
9340 Oordegem
Polisnummer: 7917195

Waarborgen

Persoonlijke ongevallen, blijvende invaliditeit, overlijden van de (bij de VBL niet aangesloten) vrijwilligers tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk.

Maatschappij

Group De Boever Verzekeringen NV

Oordegemkouter 124

9340 Oordegem

Polis:7A24143

Vrije verzekeringen

Waarborgen:
Lichamelijke schade die geleden is door (bij de Basketbal.Vlaanderen aangesloten) vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk en/of op weg van en naar de activiteit wordt sedert 01.01.07 gedekt door een verzekering afgesloten door de Basketbalfederatie bij Ethias. Voor onze club valt die onder de clubpolis bij Ethias

Maatschappij:
Ethias
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Polisnummer: 45054954SC

Waarborgen

Financiële gevolgen, inclusief de kosten van burger rechterlijke verdediging , die voortvloeien uit eisen geformuleerd ten aanzien van de verzekerden voor fouten die ze begaan hebben. De fouten op het vlak van tewerkstelling zijn eveneens verzekerd.

Maatschappij

Allianz

Zakenkantoor Wim Vandriessche

IJshoutestraat 6B

9520 Sint-Lievens-Houtem

Polisnummer: NCN600054454

 1. Vergoedingen

De vzw kiest voor de mogelijkheid vrijwilligerswerk op vraag te vergoeden via een forfaitaire dagvergoeding. Bewijsstukken dienen niet voorgelegd te worden. Iedere vrijwilliger dient er over te waken dat het wettelijke toegelaten bedrag voor vrijwilligerswerk op jaarbasis niet overschreden wordt.               

 1. Aansprakelijkheid

De organisatie is verantwoordelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 1. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek:

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank.”

De vermelding “ alle andere personen “ in de opsomming kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (vb. medische gegevens spelers, omgaan met gehandicapten, …)

 1. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van het werkveld en de

werktijden, een contactpunt bij conflicten en over de nodige uitrusting.

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van werkveld en werktijden.

Artikel 24:     Website – Internet – Wet op de privacy

De club maakt in de loop van het seizoen foto's en video-opnames van spelers tijdens verschillende wedstrijden of andere evenementen. Die kunnen we gebruiken voor onze clubwebsite of ze worden uitgehangen in onze clubcafetaria.

Elke ouder, voogd of verantwoordelijke van een jeugdspeler, elke seniorspeler en elk ander lid van de club wordt gevraagd kennis te nemen van het clubreglement dat gepubliceerd is op de website. Dit wordt ter kennis gesteld op de infoavonden begin seizoen of door de clubsecretaris bij nieuwe leden. Door kennis te nemen van het huishoudelijk reglement ,geeft u stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

Voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en ploegfoto's.

Indien u voor één van deze andere foto’s geen toestemming wenst te geven, vragen we vriendelijk dit schriftelijk per brief tegen bewijs van afgifte of via mail met leesbevestiging ter kennis te brengen aan de secretaris van de vzw.

Als u zich in de loop van het seizoen bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

Artikel 25:     Kennisname en akkoord

Clubleden- vrijwilligers en/of hun ouders –  worden via de clubmail door de clubsecretaris in kennis gesteld dat:

 • dit “ Sportief en huishoudelijke reglement”
 • het “Informatierecht voor de vrijwilliger binnen de vzw “

                gepubliceerd staat op de website van de club. Op vraag is een pdf-document beschikbaar.

                Deze mail bevat volgende boodschap:

Op de site van onze club, staat het sportief en huishoudelijk reglement van onze club gepubliceerd. Elk lid (of bij minderjarigen hij/zij aan wie de voogdij is toevertrouwd) is geacht dit reglement voor kennisname en akkoord door te lezen. Wie niet akkoord gaat met dit reglement, kan niet tot de club toetreden.

Deze mail geldt als bewijs van bekendmaking door de club”.

Zij worden dan ook geacht dit reglement “ Voor kennisname en akkoord “ te hebben geraadpleegd en ernaar te handelen binnen de club.

Bij het begin van een nieuw seizoen wordt deze mail naar alle leden en vrijwilligers gestuurd. Nadien enkel naar de nieuwelingen of bij wijziging terug naar iedereen.

Artikel 26:     Slotbepalingen

 

 1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

             Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen op de website waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging 27 juli 2017.

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:                                                        De secretaris:

Johan Note                                                           Ingrid Van Caeneghem